Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.4.2021

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie"


  Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/320b36c4-6938-48c8-ba91-49b3b7df384e


PDFInformacja o wyborze oferty_p-1.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDFInformacja o zmianie SWZ oraz ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.4.2021 po zmianie.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.4.2021p.pdf

DOCXZałącznik nr 1 Formularz oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnainiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 Wykaz robót.docx

DOCXZałącznik nr 4 Wykaz osób.docx

DOCXZałącznik nr 5 Zobowiązanie.docx

PDFZałącznik nr 6 Projekt umowy.pdf

ZIPZałącznik nr 7 Dokumentacja projektowa.zip

DOCZałącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności informacji.doc
 

Wersja XML