Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.2.2021

Modernizacja - remont pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy


Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/547e14a5-11dc-4b9a-82b3-7e1f1a1f3b41


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDFWyjaśnienie treści SWZ_2.pdf


PDFInformacja o zmianie SWZ oraz ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu po zmianie.pdf

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia po zmianie IZP.271.1.2.2021.pdf


PDFWyjaśnienie treści SWZ_p.pdf


PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2_Specyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.2.2021_p.pdf

DOCX3_Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

DOCX4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnainiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCX5_Załącznik nr 3 Wykaz robót.docx

DOCX6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

DOCX7_Załącznik nr 5 Zobowiązanie.docx

DOCX8_Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.docx

ZIP9_Załącznik nr 7 Projekt budowlany.zip

ZIP10_Załącznik nr 8 Projekt elektryczny.zip

ZIP11_Załącznik nr 9 Projekt sanitarny.zip

ZIP12_Załącznik nr 10 Przedmiary robót.zip

DOC13_Załącznik nr 11 Oświadczenie o aktualności informacji.doc
 

 

Wersja XML