Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.1.2021

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Longinówka


PDFInformacja o wyborze oferty_podpisane.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na Rozbudowę drogi gminnej w m Longinówka.pdf


Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4cb019d-7b59-451f-9dcc-fbbc4a2fe00d


PDFodpowiedzi na pytania.pdf

W związku udzielonymi odpowiedziami poniżej zamieszczamy zmodyfikowane przedmiary drogowe dla etapu I i etapu II. Korekta dotyczy oznakowania pionowego - znaków typ D-6.

PDFPrzedmiar drogowy etap I korekta.pdf

PDFPrzedmiar drogowy etap II korekta.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.1.2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 Formularz oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnainiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 Wykaz robót.docx

DOCXZałącznik nr 4 Wykaz osób.docx

DOCXZałącznik nr 5 Zobowiązanie.docx

DOCXZałącznik nr 6 Projekt umowy.docx

ZIPZałącznik nr 7 Projekt drogowy etap I.zip

ZIPZałącznik nr 8 Projekt drogowy etap II.zip

ZIPZałącznik nr 9 Projekt elektryczny.zip

ZIPZałącznik nr 10 STWiOR.zip

ZIPZałącznik nr 11 Przedmiary.zip
 

Wersja XML