Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.17.2019

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ROZPRZA


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFIdentyfikator postępowania.pdf
ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_850a6fee-fd8b-4e60-88a6-cb8ee5278ab9.asc

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS171-417843-pl.pdf
DOC2_SIWZ_IZP.271.1.17.2019.doc
DOC3_Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc
ZIP4_Załącznik nr 2 JEDZ espd-request.zip
PDF5_Załącznik 2a Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOC6_Załącznik nr 3 Grupa kapitałowa.doc
DOC7_Załącznik nr 4 Wykaz usług.doc
DOC8_Załącznik nr 5 Zobowiązanie.doc
DOC9_Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.doc
DOC10_Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem poda.doc
DOC11_Załącznik nr 8 Oświadczenie o niezaleganiu.doc
DOC12_Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.doc
PDF13_Załącznik nr 10 Uchwała IX 54 2019.pdf
PDF14_Załącznik nr 11 Uchwała IX 55 2019.pdf
 

Wersja XML