Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Ewidencja Zabytków

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. z 2014 roku poz. 1446) wójt prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

            W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

            Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2 oraz art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015, poz. 199 ze zm.), decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) stanowi natomiast, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

             Ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego.

PDFZarządzenie 42_2013 Wójta Gminy Rozprza z dnia 17 września 2013r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rozprza.pdf

PDFWykaz obiektów zabytkowych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rozprza.pdf

PDFWykaz stanowisk archeologicznych zamieszczonych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rozprza.pdf

PDFWykaz obiektów zamieszczonych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rozprza.pdf

BMP75-54.bmp 

BMP76-52.bmp 

BMP76-53.bmp 

BMP76-54.bmp 

BMP77-52.bmp 

BMP77-53.bmp 

BMP77-54.bmp

BMP77-55.bmp
 

 

 

 

Wersja XML