Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.3.2021

"Modernizacja - remont istniejącej kotłowni i instalacji c.o. dla potrzeb budynku komunalnego w Niechcicach wraz z budową silosu na pellet"


Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa40510c-88e9-4491-8ad1-5a9f457796f1
 


PDFInformacja o wyborze oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.3.2021 aktualna.pdf

PDFInformacja o zmianie SWZ oraz ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


PDFWyjaśnienie treści SWZ.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF2_Specyfikacja Warunków Zamówienia IZP.271.1.3.2021_podpis.pdf

DOCX3_Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx

DOCX4_Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnainiu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCX5_Załącznik nr 3 Wykaz robót.docx

DOCX6_Załącznik nr 4 Wykaz osób.docx

DOCX7_Załącznik nr 5 Zobowiązanie.docx

DOCX8_Załącznik nr 6 Projekt umowy modernizacja kotłowni.docx

ZIP9_Załącznik nr 7 Branża sanitarna i budowlana.zip

ZIP10_Załącznik nr 8 Branża elektryczna.zip

ZIP11_Załącznik nr 9 Przedmiary.zip

DOC12_Załącznik nr 10 Oświadczenie o aktualności informacji.doc
 

Wersja XML