Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje i zapytania radnych

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


 

2020 r.

 

PDF2- interpelacja radnego Andrzeja Matuszczyka dot. sprawozdania z działalności GKRPA.pdf

PDF2-odpowiedź na interpelację.pdf


PDF1- Interpelacja radnej Jolanty Krupa dot. tzw. grantów sołeckich.pdf

PDF1- Odpowiedź na interpelację.pdf


2019 r.

PDF2 - Interpelacja radnego Piotra Miszteli dot. wyłaniania dotowanych sołectw.pdf

PDF2- Odpowiedź na interpelację.pdf


PDF1- Interpelacja radnego Piotra Miszteli dot. promocji Gminy Rozprza.pdf

PDF1- Odpowiedź na interpelację.pdf

Wersja XML