Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.18.2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Niechcicach


PDFZawiadomienie o unieważneiniu.pdf
JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg
PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2_SIWZ IZP.271.1.18.2019.pdf
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Zobowiązanie.doc
DOC10_Załącznik nr 8 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.doc
DOC11_Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy Mierzyn.doc
PDF12. Projekt zagospodarowania.pdf
PDF13. Opis techniczny.pdf
PDF14. PROFIL.pdf
PDF15. Schemat studni rewizyjnej.pdf
PDF16. WSPOŁRZĘDNE GEODEZYJNE.pdf
PDF17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDF18. Przedmiar.pdf
 

Wersja XML