Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.9.2019

Remont drogi gminnej Nr 110355E na odcinku Łochyńsko – Rajsko Duże w gminie Rozprza


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF1_1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDF1_2_Informacja o zmianie treści ogoszenia i SIWZ.pdf
DOC2_SIWZ_IZP.271.1.9.2019.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Zobowiązanie.doc
DOC10_Załącznik nr 8 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc
DOC11_Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.doc
ZIP12_Organizacja robót.zip
ZIP13_Projekt budowlany.zip
ZIP14_STWiOR.zip
 

Wersja XML