Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.10.2019

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFZawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDF2_SIWZ_IZP.271.1.10.2019 Po modyfikacji.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF2_SIWZ_IZP.271.1.10.2019.pdf
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC8_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc
DOC9_Załącznik nr 6 Zobowiązanie.doc
PDFProgram funkcjonalno użytkowy.pdf
PDFzałącznik do PFU.pdf
DOC10_Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa.doc
DOC11_Załącznik nr 8 Oświadczenie o niezaleganiu.doc
DOC12_Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy.doc
 

Wersja XML