Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.1.2019

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rynku Piastowskim w Rozprzy


PDFZawiadomienie o unieważnieniu.pdf

PDFProgram Funkcjonalno Użytkowy po modyfikacji.pdf
PDFModyfikacja SIWZ.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOC2_SIWZ_IZP.271.1.1.2019.doc
DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc
DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc
DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług.doc
DOC8_Załącznik nr 6 Wykaz osób.doc
DOC9_Załącznik nr 7 Zobowiązanie.doc
DOC10_Załącznik nr 8 Grupa kapitałowa.doc
DOC11_Załącznik nr 9 Oświadczenie o niezaleganiu.doc
DOC12_Załącznik nr 10 Istotne postanowienia umowy.doc
PDF13_Program Funkcjonalno Użytkowy.pdf
PDF14_załącznik do PFU.pdf
 

Wersja XML