Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IZP.271.1.18.2018

Modernizacja - remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy


PDFZawiadomienie o unieważnieniu.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDF1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2_SIWZ IZP.271.1.18.2018.doc

DOC3_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

DOC4_Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

DOC5_Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc

DOC6_Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc

DOC7_Załącznik nr 5 Wykaz osób.doc

DOC8_Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa.doc

DOC9_Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy modernizacja Szkoły Podstawowej.doc

DOC10_Załącznik nr 8 Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.doc

ZIPprojekt budowlany.zip

ZIPprojekt elektryczny.zip

ZIPprojekt sanitarny.zip
 

Wersja XML