Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pożytek publiczny

DOCSprawozdanie Programu za 2021.doc


PDFOgłoszenie wyników konkursu 2022.pdf


Wójt Gminy Rozprza ogłasza się otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2022 rok.

1. Cel i rodzaj zadań

 1. Celem otwartego konkursu ofert na rok 2022 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

1.      Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego gminy w szczególności poprzez:

- wzbogacające życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne   i kulturalne,
-  dokumentujące dorobek kulturalny i artystyczny gminy,
- rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców gminy  poprzez różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,
-  wzmacniające tożsamość i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu,
- promujące twórców, artystów z gminy podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub międzynarodowych,
- podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy  (prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach),
- kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych.

2.      Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, promocję gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności  poprzez:

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,
- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,
- tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

3.      Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane w szczególności poprzez:
- zlecanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.

Termin składania ofert ustala się do 22 marca 2022 r.

DOCZał_1_ogłoszenie_2022.doc

PDFZał_1_ogłoszenie_2022.pdf

DOCZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2022.doc

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2022.pdf

DOCZARZADZENIE_2022.doc

PDFZARZADZENIE_2022.pdf


PDFZarzadzenie konsultacje.pdf

PDFProjekt Roczny Program Współpracy.pdf

PDFProjekt Uchwała Program Wspolpracy.pdf

PDFFormularz Uwag.pdf


PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy 2020.pdf


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ W FORMIE POWIERZENIA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ROZPRZA NA 2021 ROK

 

   Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2021 rok:

 

Oznaczenie zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta,

któremu powierzono realizację zadania publicznego

 

Wysokość przyznanych środków publicznych                 (w zł)

 

A.

 

Organizowanie szkolenia oraz udział        we współzawodnictwie młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna

 • w miejscowości Rozprza

 

Gminny Klub Sportowy ,,CZARNI” Rozprza

 

50 000,00

B.

 

Organizowanie szkolenia oraz udział

 we współzawodnictwie młodzieży

i dorosłych w dyscyplinie - piłka nożna

 • w miejscowości Mierzyn

 

Ludowy Klub Sportowy

Mierzyn

50 000,00

C.

 

Organizowanie szkolenia oraz udział

we współzawodnictwie młodzieży

 i dorosłych w dyscyplinie – piłka nożna

 • w miejscowości Niechcice

 

Ludowy Klub Sportowy ,,START” Niechcice

50 000,00

D.

 

Organizacja i przygotowanie uczniów

z terenu gminy Rozprza do zawodów szkolnych, gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich

i ogólnopolskich zgodnie z kalendarzem powiatowych imprez sportowych. Organizacja ,,Spartakiady przedszkolaków”

oraz ,,Spartakiady dla uczniów klas I-IV”

 z terenu gminy

Gminny Szkolny Związek Sportowy

w Rozprzy

35 000,00

E.

 

Organizowanie szkolenia oraz udział

we współzawodnictwie młodzieży z terenu gminy Rozprza w dyscyplinie – piłka siatkowa.

Ludowy Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ,,KASZTELAN”

 

50 000,00

F.

Organizowanie szkolenia, przygotowanie uczniów do współzawodnictwa sportowego i udział w rozgrywkach w dyscyplinie piłka nożna dla dzieci do lat 15 z terenu gminy

Uczniowski Klub Sportowy GMINA ROZPRZA

46 000,00

G.

Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla lokalnej społeczności

na terenie Gminy Rozprza. Uczestnictwo lokalnej społeczności w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych

o różnym zasięgu

Gminne Zrzeszenie Ludowe

Zespoły Sportowe

w Rozprzy

35 000,00

 

RAZEM

 

316 000,00

 

 

Oznaczenie zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta,

któremu powierzono realizację zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych                 (w zł)

H.

 

Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Milejów

 

Stowarzyszenie Marszowo Koncertowa Orkiestra Milejów

19 000,00

I.

 

Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Mierzyn

 

Ochotnicza

Straż Pożarna

w Mierzynie

16 500,00

J.

 

Prowadzenie zajęć mających na celu podniesienie umiejętności muzycznych młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie jej do występów w miejscowości Rozprza

 

Stowarzyszenie Kulturalno- Społeczne Orkiestra Swingowa z miejscowości Rozprza

„KASZTELANIA SWING BAND”

16 500,00

K.

 

Rozpowszechnianie tradycji lokalnych

i regionalnych oraz organizowanie

i przygotowanie dla mieszkańców Gminy Rozprza wystaw i imprez kulturalnych pod

trzymujących tradycje lokalne

 

Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza

20 000,00

 

RAZEM

72 000,00

 

L.

 

Organizacji turystyczno-wypoczynkowego wyjazdu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rozprza

 

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Piotrków Tryb

16 000,00

 

RAZEM

16 000,00

DOCOgłoszenie wyników konkursu 2021.doc


ZARZĄDZENIE NR 8/2021

WÓJTA GMINY ROZPRZA

z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rozprza na 2021 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert i określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

DOCZARZADZENIE_aktual_2021.doc

DOCZał_1_ogłoszenie_aktualne_2021.doc

DOCZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_aktual_2021.doc


WÓJT GMINY ROZPRZA

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

w roku 2021

1. Cel i rodzaj zadań

 1. Celem otwartego konkursu ofert na rok 2021 jest wspieranie zadań publicznych z zakresu aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z priorytetami opisanymi w Rocznym Programie współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs obejmuje przede wszystkim wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w dziedzinach:

 1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mające na celu wzbogacenie życia kulturalnego gminy, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promowanie talentów, rozwijanie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, wzmacnianie tożsamości i tradycji oraz ochronę wartości niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego gminy w szczególności poprzez:

- wzbogacające życie kulturalne regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne            i kulturalne,

-  dokumentujące dorobek kulturalny i artystyczny gminy,

- rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców gminy  poprzez różnorodne formy efektywnej edukacji kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych,

-  wzmacniające tożsamość i znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu, 

- promujące twórców, artystów z gminy podczas prestiżowych wydarzeń ogólnopolskich lub międzynarodowych,

- podnoszenie umiejętności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy  (prowadzenie zajęć i udział w przeglądach, festiwalach oraz innych uroczystościach),

- kultywowanie regionalnych tradycji kulturalnych.

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję aktywności ruchowej, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, promocję gminy w kraju i za granicą oraz aktywizację i integrację mieszkańców regionu poprzez sport, realizowane w szczególności  poprzez:

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,

- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla lokalnej społeczności,

- popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,

- tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.

 1. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa mające na celu upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego połączonego z poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, realizowane w szczególności poprzez:

-  realizacje zadań z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.

 1. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 2. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

Termin składania ofert ustala się do 8 marca 2021 r. do godz. 15:30.

W załączeniu Formularz oferty realizacji zadania publicznego oraz treść Zarządzenia nr 6/2021 wraz z załącznikami.

PDFZARZADZENIE_2021.pdf

PDFZał_1_ogłoszenie_2021.pdf

PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2021.pdf

DOCFormularz-Oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-2021.doc


WÓJT GMINY ROZPRZA  ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
 

     Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zostaną przeprowadzone w terminie od 21.09.2020r., do 9.10.2020 r. 

Uwagi w ramach konsultacji należy złożyć na Formularzu uwag, który dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Formularz powinien zostać złożony w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Rozprzy lub przesłany na adres w terminie do dnia 9.10.2020 r   

       Uwagi i opinie z datą po 9 października 2020r., nie będą rozpatrywane.

DOCZarzadzenie konsultacje.doc

PDFZarzadzenie konsultacje.pdf

DOCXProjekt Uchwała Program Wspolpracy.docx

PDFProjekt Uchwała Program Wspolpracy.pdf

DOCProjekt Roczny Program Współpracy.doc

PDFProjekt Roczny Program Współpracy.pdf

DOCFormularz Uwag.doc

PDFFormularz Uwag.pdf
 


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ROZPRZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2019

PDFSprawozdanie Programu za 2019.pdf


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ W FORMIE POWIERZENIA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ROZPRZA NA 2020 ROK

PDFOgłoszenie wyników konkursu 2020.pdf


WÓJT GMINY ROZPRZA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Rozprza na 2020 rok

PDFZał_1_ogłoszenie_2020.pdf
PDFZał_2_regulamin pracy komisji konkursowej_2020.pdf
PDFZARZADZENIE_2020.pdf


Wójt Gminy Rozprza

ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
 

     Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

       Spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. od godz. 15.00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza. 

       Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: www.rozprza.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozprzy.

       Uwagi i opinie z datą po 22 października 2019r., nie będą rozpatrywane.

DOCXProjekt Uchwała Program Wspolpracy.docx
DOCZarzadzenie konsultacje.doc
DOCProjekt Roczny Program Współpracy.doc
 


DOCSprawozdanie Programu za 2018.doc


WÓJT GMINY ROZPRZA ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
 

     Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  Uchwały Nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rozprza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy  w Rozprzy w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

       Spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. od godz. 15.00 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy w Rozprzy, Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza. 

       Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej: www.rozprza.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozprzy.

       Uwagi i opinie z datą po 29 października 2018 r., nie będą rozpatrywane.

PDFProjekt Uchwała Program Wspolpracy.pdf
PDFZarzadzenie konsultacje.pdf
PDFProjekt Roczny Program Współpracy.pdf
 

 

DOCSprawozdanie Programu za 2017.doc

PDFOgłoszenie wyników konkursu 2018.pdf

DOCSprawozdanie Programu za 2016.doc

PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Rozprza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.pdf

Wersja XML